Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Pedagógiai Program

 

A „Mozdulj bátran!” mozgásprogram

 

„Beszélj velem úgy, mintha felnőtt lennék!

Játssz velem úgy, mintha gyerek lennél!

Bízz bennem! Adj nekem feladatot,

majd meglátod, milyen ügyes vagyok!”

Dávid Rózsa

 

Cél:

A gyermekek egészséges testi és mozgásfejlődésének elősegítése, a természetes mozgás és a testi képességek, készségek fejlesztésével az összerendezett, harmonikus mozgás alakítása, az egészséges életvitel megalapozása, a mozgás szeretetére nevelés.

A testmozgás egyéb tevékenységekbe történő beépítésével a gyermekek pozitív énképének, önkontrolljának, társas viselkedés szabályozásának, kommunikációjának, gondolkodásának fejlesztése.

Speciális feladatsorokkal, játékokkal a kisgyermekkorban kialakuló tartáshibák, deformitások megelőzése, korrigálása.

Elvei:

A testnevelés foglalkozáson, a játék és a játékosság hangsúlyozása.

A mozgásfejlesztő eszközök szabad és kreatív használatával, a feladatvégzés önálló elgondolásának, kitalálásának támogatása.

A gyermekek mozgásban megnyilvánuló önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek támogatása.

A tartásjavító feladatok alkalmazásával a gyermekek egészséges testi fejlődésének biztosítása, egészségtudatos szemléletük kialakítása.

Példamutatás a gyermeki teljesítmény, erőfeszítés tiszteletére.

Feladatai:

A szülők meggyőzése a testnevelésben való részvétel fontosságáról.

Felvilágosító munka a program szükségességéről.

A mozgásprogram eszközrendszere változatos, a használt tornaszerek tulajdonságaik révén alkalmasak a játékra. (kendők, szalagok, játékeszközök, dobozok, stb.)

A mozgásfejlesztő eszközök egy része a csoportszobában állandóan rendelkezésre áll, biztosítva a szabadidős tevékenység lehetőségét.

A gyermekek egészséges edzése érdekében a testnevelés foglalkozások szervezése tavasztól, őszig a szabadban történik.

Kiemelt helyet kap a heti rendben a testnevelés foglalkozás, minden csoportban heti két kötelező foglakozás szervezése történik.

Vegyes életkorú csoport esetében a csoport életkor szerinti összetételétől függően együtt, és/vagy a különböző életkorú gyermekeknek bontva történik a foglalkozás szervezése.

Mindennapos frissítő torna szervezése a napirend délelőtti szakaszának lezárásaként kerül megszervezésre.

A „Mozdulj bátran!” mozgásprogram alapját az alapfeladatokon túl a tartáshibák  megelőzését szolgáló sokmozgásos játékok, valamint a már észlelt deformitásokra célirányosan kidolgozott gyakorlatsorok alkotják .

Hangsúlyos helyen áll a gyermekek helyes tartásának alakítása, a megjelenő tartáshibák korrigálása, így a leggyakoribbak: gerinc deformitások (hanyagtartás), mellkas deformitások (tyúkmell, tölcsérmell), lábboltozat deformitások (lúdtalp).

A helyes tartás alakítását célzó gyakorlatsorok összeállítását, az ellenjavallt mozgások tudatos kerülését a pedagógusok szakirányú továbbképzésen szerzett tapasztalatok, valamint a gyakorlatot támogató szakirodalom segítségével állítják össze.

A gyakori lábboltozat deformitás (lúdtalp) megelőzése, a kialakult elváltozás visszafordítása, szinten tartása a mindennapi mozgás része, ennek érdekében a gyermekek mezítláb tornáznak.

A gyermekek egészséges fejlődésének érdekében kiemelt helyen áll a gyermekek állóképességének és erőnlétének, ügyességének folyamatos fejlesztése.

A gyermekek terhelhetőségének, mozgásigényének a pontos megismerése, az elért fejlettségi szint megismerése érdekében évi két alkalommal mérés történik.

A lemaradást mutató gyermek felzárkóztatása, fejlesztése gyermekeket mozgásra ösztönzik, a lemaradást mutató gyermekek fejlesztését elősegítik.

A testnevelési anyag összeállítása:

3-4 évesek körében nagyrészt természetes mozgásokat tartalmaznak, a nagymozgások fejlesztése a kiemelt feladat, így dominálnak a természetes alapmozgások, valamint ezek gyakorlására alkalmas utánzógyakorlatok: (járások, futások, csúszások, mászások talajon, szereken, tárgyak alatt, felett, megkerüléssel).

4-5 évesek körében ezek mellett nagyobb szerepet kap a tér mozgásos megismerése. Mozgásfejlesztésben előtérbe kerül a koordinációs és kondicionális képességek fejlesztése (egyensúlyérzék, szem-kéz, szem-láb koordináció)

Kiemelt helyet kap az oldaliság tanítása.

5-6-7 évesek körében ezek mellett szerepelnek azok a gyakorlatokat, amelyek az alaklátás, formaállandóság fejlesztését szolgálják.

Legcélzottabb az észlelés fejlesztése, valamint ebben az életkorban a finommozgást fejlesztő gyakorlatok megjelenése. (szerek fogásmódja, kisebb testrészekkel végzett gyakorlatok).

A keresztcsatornák fejlesztése, látott-hallott minta lemozgása, gyermekek mozgásmemóriájának fejlesztése ebben az életkorban fontos helyet kap.

Módszerei:

A gyermek csuklójának jelölése, kezességtől függetlenül a jobb oldalon, szalaggal történik.

A direkt gyakoroltatás helyett a változatos, akár párhuzamosan futó, játékos gyakorlást eredményező szervezeti formák közül történő választás, melyek alapja a folyamatos mozgás, játék, játékosság. (köredzés, akadálypálya stb.)

A párhuzamosan szervezett, jól differenciált feladatadás biztosítja a megfelelő ideig tartó, megfelelő terhelést nyújtó mozgást.

A verbális hibajavítás helyett a gyakorlatban nyújtott segítség dominál.

A megfelelő ideig tartó gyakorlás alkalmazása a mozgásformák tökéletesítésére.

A mozgásfejlődés különböző fokán álló gyermekek számára különböző elvárások megfogalmazása, s ehhez igazított értékelés alkalmazása.

A közös mozgásvégrehajtás társas kapcsolatokra gyakorolt hatásának kihasználása. Párban végzett gyakorlatok esetében a kooperációs képességek, a társakhoz való alkalmazkodás fejlődésének elősegítése.

Példaértékű kommunikációval a mozgásos játékok nyelvezetének sajátos, de nem nélkülözhető játékosságának, humorának bemutatása.

A mozgásvégrehajtáshoz szükséges kifejezések utánzással, játékos mozgásmintával történő tanítása.

A mozgásos játékok során, gyakorlás közben történő ismeretbővítés: a gyermekek saját testükkel kapcsolatos ismereteinek, valamint a térirányok ismeretének kialakítása.

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végén

szívesen mozognak a szabadban, a mindennapos és a nagy testnevelés során

megfelelően kialakult, egészséges versenyszellemmel rendelkeznek

mozgásuk összerendezettebb, harmonikusabb

testük arányosan fejlett, teherbíró

mozgását, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes

téri tájékozódásuk megfelelő

testséma ismeretük megbízható, oldaliság kialakulása látható

mozgásvégrehajtáshoz szükséges figyelemkoncentrációjuk kialakult

eszközhasználatuk megfelelő

differenciált feladatadás során élnek a felkínált lehetőségekkel

Kövess minket