Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A hírek menüpontba felkerült a 2021 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik
vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna. Az óvoda a felvételről értesíti a
szülőt/törvényes képviselőt az értesítés 2020. április 29. napján történő postára adásával vagy elektronikus úton történő
megküldésével.

Az óvoda a nem körzetes gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig dönt. Az óvoda a felvételi
döntéséről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában – a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással – értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, az értesítés 2020. május 13. napján történő postára adásával.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

Pedagógiai Program

Óvodai nevelésünk alapelvei

 

Olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol:

a befogadó attitűd természetessé válik, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben, a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált környezetben nevelkedjen.

Figyelembe vesszük, hogy a gyermekek különböző környezetből érkeznek, más-más gazdasági, érzelmi, kulturális háttérrel rendelkeznek, fejlődési ütemük eltérő. Ezért alapvető szempontjaink az elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom, valamint az egyéni sajátosságok és különbségek, az egyéni fejlődési tempó figyelembevétele, az egyenlő hozzáférés biztosítása.

Programjainkkal, tevékenységeinkkel elősegítjük a multikulturális és interkulturális nevelésen alapuló integrációt.

Tiszteletben tartjuk a gyermekek személyiségét, emberi méltóságát, jogait, védelmet biztosítunk számukra a fizikai és lelki erőszakkal szemben, igyekszünk megóvni idegrendszerüket a lelki életükre káros túlzásoktól, megterhelésektől.

 

Pedagógiai munkánk során – egyénhez igazított fejlesztéssel – törekszünk a gyermekek képességeinek maximális kibontakoztatására, testi, szellemi, érzelmi és erkölcsi fejlődésük elősegítésére.

Személyiségük harmonikus fejlődését, biztonságérzetüket nyugodt, szeretetteljes légkörrel biztosítjuk.

Érvényesítjük a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, biztosítjuk az egyenlő bánásmódot valamennyi gyermek (hozzátartozó) számára (nemre, vallásra, nemzeti, nemzetiséghez való tartozásra, vagyoni és jövedelmi helyzetre, korra, műveltségre való tekintet nélkül). A migráns családok gyermekeinek biztosítjuk az önazonosság megőrzését, átörökítését, nyelvi nevelését és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.

A gyermeki megismerés leghatékonyabb formája a közvetlen tapasztalatszerzés, ezért igyekszünk a gyermekeket tevékeny módon megismertetni a természettel Óvodánkban a környezeti nevelés kiemelt szerepet kap, mely komplex módon szervezett tevékenységekben nyilvánul meg, s mely meghatározza minden más nevelési területen adódó feladatainkat.

Megfelelően kialakított, rugalmasan kezelt napirenddel biztosítjuk a folyamatosságot, gazdag, változatos tevékenységeket – alkalmazkodva az évszakokhoz és a gyermekek önállóságához, igényeihez.

 

Meghatározónak tartjuk az óvónő modellszerepét, ezért nélkülözhetetlen, hogy minden itt dolgozó azonosulni tudjon pedagógiai koncepciónkkal, hogy ne csak szavaival, de magatartásával is követendő példát nyújtson a rábízott gyermekeknek.

Törekszünk a családdal való szoros együttműködésre, az egyenrangú nevelőtársi viszony, a jó partnerkapcsolat kialakítására.