Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Pedagógiai Program

 

Pedagógia program rövid bemutatása

 

Pedagógiai felkészültségünk, a helyi adottságok, valamint a szülői igények figyelembe vételével pedagógiai programunkban előtérbe helyezzük a természeti környezet megismerését, megszerettetését, óvását és ezzel szoros összefüggésben a testi lelki egészségvédelmet.

Érzelmi biztonságot, állandó értékrendet nyújtó, derűs, nyugodt, szeretetteljes, otthonos óvodai légkör kialakítására törekszünk. Az érzelmi nevelés alapfeltételének tekintjük olyan szabad óvodai légkör kialakítását, amely elősegíti, hogy az óvoda alkalmazottai és a gyere4kek közötti kapcsolatra pozitív attitűd és érzelmi töltés legyen jellemző. A gyermek biztonságérzetének alapja, hogy az óvónő és a közösség elvárásai mellett nyugodtan, bátran, kiegyensúlyozottan, önállóan tevékenykedhet.

Közös élményszerzéssel, tapasztalati lehetőségekkel támogatjuk a gyermekek játékát. Biztosítjuk, hogy újra élhesse élményeit, megvalósíthassa saját elgondolásait, hogy fantáziája, hangulata, érzelmei szabadon megnyilvánulhassanak. Megteremtjük az irányított és a szabad játék lehetőségeit.

Fontosnak tartjuk. hogy a tudományosan megalapozott ökológiai szemléleten alapuló ismeretszerzéssel alakítsuk a gyermekek világról alkotott képét, környezettudatos magatartását, ismereteket nyújtsunk a fenntartható fejlődésről, az energia takarékos felhasználásról. Az óvoda életbe szervesen illesztjük a természet megismerésére irányuló tevékenységeket, a rendszeres sétákat, a természetjárást, a zöld jeles napok megünneplését, és ezzel irányt adunk a környezetvédelmi szemlélet alakulásának is.

Elsődleges szempontunk, hogy a gyermekek személyes tapasztalataira, és élményeire épüljenek az ismeretbővítések. Tervezésünk alapjául a környezeti nevelés szolgál. Az éves anyag összeállításánál a négy évszakot vesszük figyelembe, a heti környezeti témához kapcsoljuk a többi nevelési tartalmat.

Óvodánk nevelési folyamatában meghatározó tényezővé vált, hogy a gyermekek tevékenység közben ismerjék meg természeti és társadalmi környezetüket, szeressék és vigyázzanak rá. Ismerjék fel a természet , a társadalmi és a kulturális értékek összefüggéseit, a természeti kincsek okos, kíméletes felhasználását, gondozását, a szabadban tartózkodás örömét, a mozgás és az egészség kölcsönhatását. Viselkedésükben jelenjen meg a természetbarát viselkedés forma.

Minden nap biztosítjuk a rendszeres és sokoldalú mozgás lehetőségét a szabadban és a teremben egyaránt.

Arra törekszünk, hogy a mesék, versek erősítsék a gyermeknek a természethez való érzelmi kötődését és segítsék a környezetükről szerzett ismereteinek gazdagodását. Biztosítjuk az irodalmi élmény befogadásához szükséges hangulatot, megalapozzuk a gyermek irodalmi fogékonyságát, vonzódását a könyvhöz, a könyvvel való helyes bánásmódot.

Kihasználjuk  a népi játékokban rejlő lehetőségeket, a zenei képességek fejlesztésére, hogy a zenei tevékenység a gyerekek számára ne feladat, hanem játék legyen. A komplexitás szellemében építünk a zene érzelmi hatására, a természeti szépségek, egy-egy természeti jelenség megismerése kapcsán.

A sajátos formanyelv, a alkotó önkifejezés fejlődését a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagításával segítjük. Felkeltjük a gyermek érdeklődést, kíváncsiságát, a természetes anyagok, és a különböző technikák iránt. Lehetővé tesszük, hogy ezek közül választhasson.

Figyelembe vesszük, hogy a gyermek tanulását a játéka során megjelenő érzelmei, kíváncsisága, megismerési vágya, utánzási kedve, sikerélménye motiválja. Tanulásának útja az utánzás, a cselekvés, a gyermeki kérdésekre- válaszokra épülő ismeretszerzés, az aktív érzelmi telítettségű tevékenykedés,  a gyermekekkel, a felnőttekkel való együttműködés, a szabad játék és az irányított játék.

A felnőtt közösség, attitűdje, magatartása pozitív modell a gyermekek számára. Kollégáink az aktív önképzésen túl vállalták a szakirányú képzésen való részvételt, ami folyamatos és rendszeres. Fontos eleme ennek a folyamatnak, hogy a tanultakat egymásnak átadjuk, kipróbáljuk, hasznosítjuk.

Az egészséges életmód szokásinak megalapozása, a környezettudatos viselkedési formák alakítása mellett, minden csoportban, családias, barátságos légkör alakul ki, ahol a környezetükhöz való pozitív viszony a gyermekek többségénél a személyük részévé vált.

Nevelési programunk kialakításánál arra törekedtünk, hogy a lehetőségekhez mérten minél szélesebb körbe bevonjuk a családokat is. A helyi adottságainkat is figyelembe véve alakítottuk ki nyitott és zárt programjainkat, amelyek egyben kapcsolódnak a zöld jeles napjainkhoz. Így évszakonként egy alkalommal, szombatonként, a családokkal közösen keresünk fel egy-egy kiránduló helyet. A családokkal közösen több rendezvényt tartunk:

A Föld napja – ahol játékos versengések után a gyerekek a családtagokkal közösen ültetnek egy-egy virágos növényt, amit a továbbiakban gondoznak.

A Madarak és fák napja  – amelyen a családokból szerveződött csapatok indulnak és állomásokon különböző feladatokat oldanak meg közösen.

Tök jó nap – a betakarítás végének ünnepe, tevékenykedés termésekkel, magvakkal, töklámpás készítés, sütőtök kóstolás.

Kismesterségek hete – amelyen az ünnepi készülődés kereteiben közösen készítünk ajándékokat a régi hagyományoknak megtelelően.

A közös tevékenységek mély nyomot hagynak a gyermekekben, átérzik az ünnepnapok másságát, a bensőséges összetartozás élményét. Ezek pozitívín hatnak a gyermekeken keresztül a családok szemléletmódjára is, környezetünkben egyre több szülő érzi fontosnak a közös alkotás, az együtt dolgozás az együttlét örömét.

Felvállalt feladatainkat szívesen és lelkesen végezzük gyermekeink és magunk örömére, gazdagítására. Soha nem gondoljuk azt, hogy már nincs több tennivalónk. Úgy érezzük, munkánk soha nem ér véget, mert az eredmények mindig újabb és újabb feladatokra sarkallnak.

Kövess minket