Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Pedagógiai Program

 

A legfontosabb számunkra az óvodás gyermek feltétel nélküli szeretete, elfogadása, befogadása. Ez azt jelenti, hogy tudjuk, minden gyermek értéket hordoz magában. Ezért olyan inger gazdag óvodai környezetet és pedagógiai tevékenységrendszert teremtünk, amelyben sokféle tapasztalatot, élményt, érzést élhetnek át, mely által személyiségük kibontakozhat.

 

Fontosnak tartjuk a szabad játék elsődlegességét, mert a játék alapvető, mással nem helyettesíthető és a személyiséget leginkább fejlesztő tevékenysége a gyermeknek, nevelésünk leghatékonyabb eszköze.

 

Olyan pedagógiai környezetet alakítottunk ki, melyben a gyermekek mindenek felett álló érdeke érvényesül, befogadó, elfogadó attitűddel, mely természetes az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak számára is. Szem előtt tartjuk, hogy a közösen képviselt pedagógiai elvek és elvárások érvényesüljenek a gyermekkel való bánásmódban, a mindennapi tevékenységektől a tartalmas óvodai ünnepek, programok megszervezésén át a feltételek megteremtéséig.

 

Megismerjük, elfogadjuk a gyermekek érésbeli és fejlődésbeli sajátosságait. Figyelünk jelzéseikre, és értő-figyelemmel nyomon követjük fejlődésükben bekövetkező változásokat. Pedagógiai optimizmusunkat tükrözi a gyermek fejlődésébe, fejleszthetőségébe vetett hitünk, bizalmunk.

 

A mi óvodánkban minden gyermek számára egyformán magas színvonalú nevelésünkben az egyelő hozzáférés elvét érvényesítjük az emberi jogok és a gyermekeket megillető jogok tiszteletben tartásával.  Ez megnyilvánul a gyermeki szükségletek kielégítésében, egyéni, differenciált bánásmódban, a szociokulturális hátrányok csökkentésében, valamint képességeik, tehetségük kibontakoztatásában, különös tekintettel a hátrányos helyzetű (továbbiakban: HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban: HHH) gyermekekre.

 

Tiszteletben tartjuk a szülők és a gyermekek gondolati, lelkiismereti és vallás szabadságához való jogát. Szülői igények szerint lehetővé tesszük, hogy a gyermekek egyházi, jogi személy által szervezett hit- és vallásoktatáson vehessenek részt az óvodában, de mindennapi nevelőmunkánk során vallási, világnézeti kérdésekben semlegesek vagyunk.

 

Megteremtjük a nevelés optimális feltételeit, alakítjuk a gyermek környezettudatos magatartását. Megvalósítjuk, az egyéni készségeinek, képességeinek differenciált kibontakoztatását, a személyiségéhez alakított innovatív pedagógiai tevékenységet, mely által a gyermekben megteremtődnek a következő életszakaszba (kisiskolás korba) való átlépés  belső pszichikus feltételei.

 

A gyermekeket önmaguk és mások tiszteletére, megbecsülésére neveljük, segítjük a  a különbözőség elfogadását. Az eltérő kultúrából érkező, különböző szociális hátterű, képességű és fejlettségű, hátrányosabb helyzetű társaik elfogadására, segítésére mutatunk példát számukra.

Integrációnkat a befogadó, elfogadó szemlélet jellemzi, amelynek része a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, a nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint a migráns családok gyermekeinek nevelése, a társadalomba való beilleszkedése.

Óvodánk Alapító Okiratában szerepel sajátos feladatként – az akadályozott és megkésett beszédfejlődésű gyermekekkel való kiemelt foglalkozás. Ezeknek a gyermekeknek a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló Tagintézményének szakértői véleménye. A különleges gondozást igénylő gyermek egyéni és/vagy csoportos fejlesztése, speciális beszédindítása, kommunikációs készségük fejlesztése elsősorban gyógypedagógiai kompetencia, amely szakmai team-munkában (logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, óvodapedagógus) kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg. Ennek kereteit az óvodai szakemberekkel történő Együttműködési Megállapodásban rögzítettük, melynek része a szakértői vélemény értelmezése, a gyermek megfigyelésére alapozott Egyéni fejlesztési terv elkészítése, értékelése és a gyermek fejlődésének nyomon követése. Óvodai nevelésünk során az SNI gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósításán túl a nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladatunk az aktív nyelvhasználat és a kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és az észlelési funkciók, valamint a vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi élet fejlesztése. Sikerkritériumnak minden nevelési területen a gyermek önmagához mért fejlődését tekintjük. Ennek a munkának a sikerességét kiteljesíti a szülőkkel való együttműködés.

Kövess minket