Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Pedagógiai Program

 

NEVELÉSI CÉLUNK:

A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.

A gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, személyisége kibontakoztatásának elősegítése a szabad játék elsődlegességének érvényesítésével, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

A gyermek érzelmeinek, erkölcsi értékrendszerének gazdagítása, szocializációjának elősegítése, életritmusának alapozása a néphagyományokon keresztül, az évszakok rendjéhez igazodással, évről-évre ismétlődő eseményekkel, az ünnepek belső ritmusának megélésével, a naponta ismétlődő szokásokkal.

Fontosnak tartjuk, hogy az évkörben egymást követő jeles napok, ünnepek között elegendő idő maradhasson a következő eseményre való nyugodt készülődésre, hogy az adott esemény ívét a ráhangolódás, készülődés, tetőpont majd annak lezárása adja meg.

Az óvodai nevelés általános feladatai:

Az egészséges életmód alakításában célunk:

A testi-lelki egészség alapvető feltételeinek biztosítása.

A gyermek testi szükségletének, természetes mozgásigényének kielégítése, az egészséges életvitel környezettudatos magatartás igényeinek kialakítása, szokásainak megalapozása.

Az érzelmi és erkölcsi nevelés, szocializáció biztosítása területén céljaink:

Az érzelmi biztonságot nyújtó, otthonos, derűs,

kiegyensúlyozott, szeretetteli légkörben az önkifejező,

önérvényesítő gyermeki törekvések segítése, az erkölcsi

szokás- és normarendszer megalapozása.

Hozzásegítjük a gyerekeket, hogy megismerjék szűkebb és

tágabb környezetüket a szülőföldhöz való kötődés és

hazaszeretet érdekében.

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósításának céljai:

Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére

nevelés,a kommunikáció differenciált fejlesztése a

nevelőtevékenység egészében.

A gyermeki érdeklődésre, kíváncsiságra építve az értelmi

képességek, kreativitás fejlődésének elősegítése,

fejlesztése.

Az óvodai élet tevékenységformái:

A játék megvalósításában célunk:

Az örömteljes, lelkiekben gazdag óvodai élet kialakításával a

szabad játék elsődlegességének biztosítása. Intellektuális,

mozgásos, szociális tapasztalatok, élmények többszöri

átélésével a gyermek vágyainak, alkotó kedvének

kibontakoztatása.

A tevékenységekben megvalósuló tanulás:

Formái:

 • utánzásos minta/modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás

 • játékos tapasztalatszerzés

 • cselekvéses tanulás

 • a gyermekek kérdéseire és a válaszokra épülő ismeretszerzés

 • gyakorlati problémamegoldás (valamennyi tevékenységben)

 • irányított játékok

Kötetlen irányított tevékenységek, melyek párhuzamosan is szervezhetők:

 • Külső világ tevékeny megismerése

 • Vers, mese

 • Ének, zene, énekes játékok

 • Rajzolás, mintázás, kézi munka

 • Szabad mozgás

 • Munka jellegű tevékenységek

Kötelező irányított tevékenységek:

(állandó beosztás a tornaszoba használatára)

 • Mindennapi testnevelés

 • Irányított mozgás

A gyermekek életkorától, érdeklődésétől, motiváltságától függően, a tevékenységek időtartamát fokozatosan növeljük (5-30 perc).

Egy évszakkör folyamán hagyományokhoz kapcsolódó programjaink:

 

Mihály napi vásár: tallérok elkészítése,vásári portékák készítése,kirakodóvásár kialakítása, vásári játékok eljátszása

árusítás – vásárlás (csoportok közös óvodai programja)

 

Szüret: gyümölcsmosás, előkészítés gyümölcssaláta, must elkészítése,dió-, mogyorótörés, közös éneklés, néptánc/táncház (családokkal közös délutáni program)

Márton nap: rétessütés, libasor (gyerekek és felnőttek)

közös népi játékok (csoportok közös óvodai programja)

András nap: barátválasztó pogácsa sütése (csoporton belüli program)

Adventi időszak: adventi koszorú készítése, adventi naptár készítése, hetente gyertyagyújtás, karácsonyi ajándékok, díszek készítése (csoporton belüli tevékenységek – családok bevonása / játszódélután)

Miklós nap: Mikulás zsák megvarrása (nagyok), bábszínház (óvónők előadása), találkozás a Mikulással (csoportok közös óvodai programja)

Luca nap: Luca búza ültetése (csoporton belüli program)

Farsangi időszak: kézműves tevékenységek, néptánc

táncház, télkergetés-kiszézés (csoporton belüli ill. családokkal közös délutáni óvodai program)

Balázs nap: első osztályos volt óvodásaink vendégül látása (csoporton belüli program)

Gergely nap:iskolába hívogató (nagycsoportosok és iskolások közös programja)

Húsvét: kézműves tevékenységek, locsolkodás (csoporton belüli program/ játszódélután)

Szent György nap: Zöldág járás – éneklés, népi játékok

kincskeresés (csoportok közös óvodai programja)

 

További társadalmi programjaink:

 • Születésnapok ünneplése csoportonként

 • Séták

 • Kirándulások

 • Jupiter nap

 • Egészségnap

 • Anyáknapja

 • Gyermeknap

 • Évzáró, nagyok búcsúja

Kövess minket