Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Az étkezés megrendelése és az étkezési személyi térítési díj befizetése

 

A/ Étkezési személyi térítési díjat fizető gyermek szülei esetében:

 

 • Az étkezési személyi térítési díj befizetésével történik az adott hónapra a gyermek számára az étkezés megrendelése.
 • A személyi térítési díjak beszedése havonta egy alkalommal, előre meghatározott napon történhet a kötelezett szülő által választott módon: készpénzzel a tagóvoda-vezető által kijelölt személynél (általában óvodatitkár, gazdasági ügyintéző), vagy átutalással.

 

 • Készpénzes befizetés esetén: a befizetés napjáról, a fizetendő térítési díj összegéről a helyben szokásos módon tájékoztatjuk a szülőket.

Étkezési személyi térítési díjat csak a meghatározott napokon fogadhat el az óvoda!

Az étkezési személyi térítési díj befizetésére pótbefizetési napot köteles az óvoda kijelölni.

 

 • Átutalással történő fizetés esetén: a kötelezett szülő által Nyilatkozatban megadott elektronikus elérhetőségen (e-mail cím) küldünk tájékoztatást a befizetés határnapjáról, a fizetendő térítési díj összegéről. Átutalással történő teljesítés esetén kérjük a befizetést igazoló dokumentum visszaküldését az óvoda elektronikus levélcímére, illetve nyomtatva az óvodatitkárnak átadni a befizetés határnapja előtt.

 

B/ Ingyenes étkezésben részesülő gyermek szülei esetében:

 

A személyi térítési díj beszedésére kijelölt napon Megrendelő lap kitöltésével igényli meg a kötelezett szülő az adott hónapra az étkezést a gyermek számára.

 

 Az étkezés lemondása és az étkezési személyi térítési díj visszatérítése

 

A kötelezett szülő feladata és kötelessége az óvodai távolmaradás előzetes bejelentése (kivétel betegség) a Házirend 5. pontjában foglaltak szerint és külön az étkezés lemondása (ingyenes étkezés esetén is) az alábbiak szerint:

 

 • A gyermek hiányzása esetén az étkezés lemondható minden nevelési napon 10.00-ig telefonon; email-ben a tagóvoda-vezető által kijelölt személynél (általában: óvodatitkárnál/gazdasági ügyintézőnél), vagy a helyben szokásos módon kijelölt helyen levő lemondó füzetbe történő bejegyzéssel. Étkezés lemondása miatt az óvodapedagógust csoportból kihívni nem lehet. A 10:00 után érkezett lemondások úgy tekintendők, mint amelyek a következő nevelési nap 10:00-ig érkeztek be.

 

 • A kötelezett szülő a bejelentést követő nevelési naptól (amennyiben 10.00-ig beérkezik) a távolmaradás idejére mentesül az étkezésért fizetendő személyi térítési díj fizetésének kötelezettsége alól, amelynek összegét a következő havi befizetéskor jóváírjuk vagy visszafizetjük.

 

 • A megrendelt és le nem mondott étkezési térítési díj visszafizetésére étkezési személyi térítési díjfizetésre kötelezettek esetén a kötelezett szülő nem tarthat igényt.

 

 • Az intézmény vezetője/tagintézmény-vezető vagy az általa megbízott személy ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a kötelezett szülőt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díj-hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

 

Étkezési támogatások

 

Az óvodai ellátás ingyenes. Az étkezési térítési díj a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kerül megállapításra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata vonatkozó rendeletében. A kedvezmények igénybevételéről a helyben szokásos módon, a faliújságon és a szülői értekezleten tájékoztatjuk a kötelezett szülőket.

 

Az étkezést ingyenesen kell biztosítani

 • ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • ha tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
 • ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
 • ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át
 • nevelésbe vették

A kedvezmények igénybevételéhez meghatározott határidőre nyilatkozatot kell kitölteni, és meghatározott esetekben igazolni kell a jogosultság fennállását, az előírt dokumentumokkal.

 

 

 

 

Az intézményvezető/tagóvoda-vezető a benyújtott iratok alapján megállapítja a személyi térítési díjat, melyről írásban értesíti a kötelezett szülőt.

Ingyenes étkezés az Értesítés szerinti időtartamra biztosítható. Az értesítés addig hatályos, ameddig a jogosultság megállapításakor fennálló feltételekben változás nem áll be.

A szülőnek a jövedelmi viszonyokban, az eltartott gyermekek számában történő változásokat 15 napon belül be kell jelentenie a tagóvoda-vezetőnek.

 

Kövess minket