Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Pedagógiai Program

 

 

Programunk egy gyermekközpontú, gyermekeket szerető, tisztelő, értük felelősséget érző, a nevelést élethivatásnak tekintő közösségnek az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban lévő

önálló, pedagógiai programja. Ez az a dokumentum, amely meghatá-rozza az egész éves munkánkat, biztosítva annak törvényességét és minőségét.

 

Írásakor vezérelvünk volt, hogy:

a gyermekek optimális fejlődéséhez, neveléséhez személyiségük kibontakoztatásához olyan boldog óvodai életet garantáljunk, amely alapját képezi nevelő munkánk eredményességének, amelyre szívesen és szeretettel emlékezik majd gyermek, a szülő és a nevelő.

 

Ennek a boldog óvodás életnek – hitünk szerint – nélkülözhetetlen eleme a szeretetteljes, derűs, családias, demokratikus és befogadó légkör, a gyermeki személyiséget övező bizalom, a pozitív nevelői attitűd, a gondozottságból adódó komfortérzet, a természeti és társadalmi környezettel megteremtett harmónia és a társakkal közös örömteli élmény, tevékenység.

Kiemelt feladataink:

Nevelő munkánkban a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztésére törekszünk az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Ennek megvalósításában évek óta nagy szerepet tulajdonítunk az egészséges életmódra nevelésnek – ezen belül kiemelten a mozgás megszerettetésének, a rendszeres mozgás iránti igény felkeltésének, a mozgás fejlesztésének, valamint a természet és környezet szeretetére és védelmére nevelésnek.

 

Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Biztosítja az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, a gyermeki szükségletek kielégítését, a szabad játék elsődlegességét, az egyéni készségek, képességek, fejlesztését.

Gondoskodunk az életkorhoz, a gyermekek egyéni képességeihez, készségeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, az emberi értékek közvetítéséről az egészséges fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi környezetről.

Az óvodai nevelésünkben alkalmazott pedagógiai módszereket a gyermekek személyiségéhez igazítjuk.

A köznevelési rendszer részeként közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.

 

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatását hangsúlyozza, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, védelmet és gondoskodást. Támogatjuk a gyermekek egészséges fejlődését, a hátrányok csökkentését, a tehetség kibontakozását és az egyéni sajátosságokat figyelembe véve azoknak a képességeknek a folyamatos kialakulását, amelyek segítik őt az iskolai életre való felkészülésben.

 

Az óvoda vallási és világnézeti kérdésekben semleges.

 

Nevelési hitvallásunk egy olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a befogadó attitűd természetes az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt, a multi-és interkulturális szemléletmóddal és nevelési gyakorlattal összhangban.

 

A szülők felénk irányuló bizalmának részint elért eredményeink megtartásával, részint pedig új szakmai törekvéseinkkel, óvodánk folyamatos szépítésével, a feltételrendszer állandó javításával, a gyermekek és szülők közérzetének egyre jobbá tételével kívánunk megfelelni.

 

E szempontokat figyelembe véve készítettük Pedagógiai Programunkat is.

 

GYERMEKKÉPÜNK:

 

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni -vess magot,

                        Ha egy évtizeddel számolsz – ültess fát,

                        Ha terved egy életre szól – embert nevelj!”

 

/mondja egy bölcs kínai mondás./

 

Mi, a Pedagógiai Programot író és gyakorlatunkban megvalósító óvónők, a nevelést választottuk élethivatásul. Valljuk, hogy a gyermek – akit nevelünk – a jövő záloga, szellemi, erkölcsi, biológiai értelemben is egyedi, fejlődő személyiség és szociális lény egyszerre. Fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatása során a gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi, illetve lelki szükségletei vannak. Ezért előítéletektől mentesen minden gyermeket magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesítünk.

 

Kiemelt értékként kezeljük az elmélyült, mással nem helyettesíthető szabad játékot, a gyermek játékában kibontakozó, önmagához mért személyiségfejlődését, a csoportok szocializációs szintjét.

Amikor tehát megfogalmazzuk gyermekképünket, arra gondolunk, hogy milyen emberekre van szükség egy általunk elképzelt, tisztább, emberibb, boldogabb jövő, egy értékorientált és a természettel harmóniában élő társadalom megteremtéséhez.

A családokkal együttműködve, nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve kívánjuk a jövő nemzedékét egy folyamatosan fejlődő világra és a várható kihívásokra felkészíteni.

 

Szeretnénk elérni, hogy

  1. Az általunk nevelt gyermekek testileg és lelkileg egészségesek, vidámak, kiegyensúlyozottak, szépre-jóra nyitottak, igaz értékek befogadására készek legyenek.
  2. Legyenek képesek az önfeledt szabad játékra, a játékban való szabad elmélyülésre és kibontakozásra. Óvodás korban a játék a fejlődés és fejlesztés leghatékonyabb eszköze.
  3. Szeressék és igényeljék a rendszeres mozgást, legyenek bátrak, ügyesek, edzettek és terhelhetőek.

4.Tudjanak könnyen és jól kommunikálni, legyenek nyíltak, őszinték, határozottak és önálló véleményalkotásra készek.

  1. Legyenek vállalkozó szelleműek, megbízhatóak és kitartóak, a vállalt feladatok végrehajtásáért érezzenek felelősséget.
  2. Váljanak magabiztossá, rendelkezzenek egészséges önérvényesítési vággyal, ambícióval, ugyanakkor legyenek tekintettel másokra, tartsák tiszteletben mások elképzeléseit, törekvéseit, alkotásait.
  3. Megértéssel, szeretettel, együtt érzően és segítően forduljanak családjuk, társaik és a felnőttek felé.
  4. Igényeljék a társas kapcsolatokat, legyenek képesek az együttműködésre és okozzon örömet számukra a közös tevékenység.
  5. Váljanak inkluzívvá, elfogadóvá, segítőkésszé, szolidárissá. Az óvodás kor szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában.
  6. Érdeklődjenek a fokozatosan kitáruló világ jelenségei iránt, tudjanak felismerni benne alapvető összefüggéseket, okozzon örömet számukra minden újabb felfedezés és sikeresen megoldott feladat.
  7. A természethez, környezethez fűződő kapcsolataikat pozitív érzelmi viszony és környezettudatos magatartás jellemezze. Szeressék, becsüljék és védjék természeti, környezeti értékeinket.
Kövess minket