Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Pedagógiai Program

 

 

 

Nevelési gyakorlatunkat a központi Pedagógiai Program, valamint a nevelőtestület által írt, kiegészítő Mentálhigiénés egészségnevelési pedagógiai programunk határozza meg. Programunkat négy alapterületen valósítjuk meg: szomatikus nevelés, pszichohigiénés nevelés, szociohigiénés nevelés és az óvodai élet tevékenységi formáiban való változatos tapasztalatszerzés és fejlesztés.

A dokumentum fejezetenként rögzíti a közösen értelmezett és elfogadott nevelési filozófiánkat, cél- és feladatrendszerünket, az elvárt eredményeket.

A feladatok kibontásában következetesen jeleníti meg a prevenció, korrekció, tehetségfejlesztés, az anyanyelvi nevelés, óvoda-család együttműködésének teendőit.

Számunkra a gyermek

 • az óvodapedagógus tudatos tervező és nevelőmunkája eredményeként rendelkezik az élethosszig tartó tanulást megalapozó kulcskompetenciákkal, szociális és életviteli képességekkel, kommunikációs készséggel.

 • a maga egyediségével, szükségleteivel, az óvodában társak között, szabadon, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkörben éli meg kisgyermekkorának boldog pillanatait.

 • felfedezi társai értékeit, elfogadó, segítőkész, figyelmes, együttműködő, megtapasztalja a kollektív öröm összetartó erejét, kialakul a társakkal, felnőttekkel való kommunikáció.

 • ismeri önmaga értékeit, reális énképpel, egészséges önbizalommal bír.

 • szeretni képes, adni és kapni tud, így egészséges személyiség.

 • szabadon játszik, játékában fejlődik, felfedezi, megismeri környezetét, önmaga lehetőségeit és korlátait.

 • személyisége változó, fejlődő, természetes kíváncsiság, nyitottság jellemzi, élet közeli, természet közeli tapasztalatokat, ismereteket szerez.

 • fogékony az újra, a másra, az őt körülvevő tárgyi és szociális környezetben eligazodik, a szándékos tanulás iránti pozitív attitűdje kialakul, megteremtődnek benne a kisiskolás életszakaszba való átlépés belső pszichikus feltételei.

 • nyílt, őszinte, kezdeményező, kreatív; szabadsága döntéseiben, választásaiban nyilvánul meg.

tevékenységeiben korának megfelelő önállósággal rendelkezik.

Nevelési hitvallásunk szerint

 • óvodai életünkben kiemelt szerepet tölt be a gyermeket megillető jogok és alapvető szabadságok érvényesítése, az egyenlő hozzáférés.

 • a multi- és interkulturális nevelésen alapuló integrációval biztosítjuk a más nemzetiséghez tartozó és a migráns gyermekek önazonosságának megőrzését, társadalmi beilleszkedésük elősegítését.

 • a gyermeket mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi individuumként, szociális lényként tiszteljük.

 • képviseljük, hogy a gyermek életében az óvodai nevelés hatása irreverzibilis (visszafordíthatatlan).

 • minden gyermek egyformán magas színvonalú, és szeretetteljes nevelésben részesül.

 • óvodai nevelésünk nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.

 • a mással nem helyettesíthető játék, szabad játék elsődlegességének biztosításával, a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a benne rejlő lehetőségek és személyisége teljes kibontakoztatásának támogatásával, esetleges hátrányainak csökkentésével, kompetenciáinak fejlesztésével, attitűdjének erősítésével, közvetetten segítjük elő az iskolai beilleszkedést.

 • az egészséget a gyermek életében értéknek, élete nélkülözhetetlen forrásának, személyiségfejlődése alapfeltételének tartjuk.

 • mentálhigiénés szemlélettel, óvjuk-védjük, fejlesztjük, önállóságra neveljük őt.

 • a mentális (testi-lelki) egészség fogalma azt jelenti számunkra, hogy az élet különböző helyzeteiben a gyermek és felnőtt

 • hogyan gondolkodik, érez, cselekszik

 • milyen modell szerint viszonyul másokhoz, környezetéhez

 • hogyan és milyen döntéseket hoz

 • harmonikus fejlődési folyamatához hol, miben, milyen segítséget, támogatást igényel.

 • optimális feltételt teremtve, a gyermeket jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük, tevékenységrendszerünkkel megalapozzuk környezettudatos magatartását.

 • a csoportszobák berendezése barátságos, esztétikus, tükrözi a csoport sajátosságait, hagyományait.

 • a gyermekekkel való foglalkozás és játék ideje alatt az óvónő és a dajka egymással együttműködve, befogadó, támogató attitűddel, egyéni bánásmóddal és kommunikációval tevékenykedik, biztosítva a kiemelt figyelmet és különleges bánásmódot, a szociálisan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, a kiemelten tehetséges, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek számára a fejlődést.

 • az egészséges fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi környezetben, a gyermek egyéni képességeihez és életkorához igazodó műveltségtartalmakat, emberi értékeket közvetítünk, különös tekintettel a fenntarthatóságra nevelés normáira.

 • sokféle tevékenységet szervezünk csoporton belül és a csoportok között, mely által tapasztalataik, ismereteik, tudásuk gazdagodik, egyéni készségeik, képességeik optimálisan fejlődnek.

 • a tanulási folyamatot elősegítő értékelést alkalmazunk, mérésre, megfigyelésre alapozott személyiségfejlesztést valósítunk meg. A fejlődést egyéni dokumentációban rögzítjük, a szülő számára biztosítjuk a betekintést.

 • szakmai munkánkat belső hittel, elkötelezettséggel, a gyermek fejlődésébe vetett bizalommal, a hatás pedagógia gondolatiságának és gyakorlatának szellemében végezzük.

 • nevelőmunkánkban a pedagógiai programunkban képviselt alapelvek, célok, feladatok, értékrend mellett érvényesül az óvodapedagógusi módszertani szabadság.

 • az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők tudásuk legjavát adva, ismereteik folyamatos bővítésével, frissítésével nevelik és fejlesztik a gyermekeket.

 • minden döntésünkben, cselekedetünkben a gyermek szempontjai, érdekeinek védelme az elsődleges.

 • az óvodai élet tevékenységi formáit, munkaközösségek által kidolgozott, elfogadott, szakmai segédanyagok támogatják.

 • partneri viszonyban, a családdal szorosan együttműködve, esetenként hátránycsökkentő szerepet betöltve, az eltérő értékrendek összehangolása mellett vállaljuk fel egyéni felelősségünket.

figyelünk partnereink jelzéseire, teljeskörűen mérjük elégedettségüket, melynek növelését, megtartását fontosnak tartjuk.

Kövess minket