Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Pedagógiai Program

 

 

Pedagógiai felkészültségünk, a helyi adottságok, valamint a szülői igények figyelembevételével pedagógiai programunkban előtérbe helyezzük a természeti környezet megismerését és ezzel szoros összefüggésben a testi-lelki egészségvédelmet.

Fontosnak tartjuk, hogy tudományosan megalapozott ökológiai szemléleten alapuló ismeretszerzéssel alakítsuk a gyermekek világról alkotott képét, környezettudatos magatartását, ismereteket nyújtsunk a fenntartható fejlődésről, az energiatakarékos felhasználásáról.

Óvodai nevelésünk általános feladatai

Egészséges életmód alakítása

Az egészséges életvitel igényének megalapozása

A testi-lelki harmónia megteremtése, az egészség védelme, óvása, megőrzése

Érzelmi, erkölcsi nevelés és a szocializáció

Anyanyelvi, értelmi fejlesztés, képesség- készségfejlesztés

Az anyanyelvi kultúra és a kommunikációs készségek differenciált fejlesztése a nevelőtevékenység egészében.

Az értelmi, kognitív képességek széles körű fejlesztése, az egyéni adottságok legteljesebb kibontakoztatása

Az alkalmazóképes tudás megalapozása a gyermek kompetenciáinak fejlesztésével

A tevékenységben megvalósuló tanulás terén vallott módszertani alapelveink:

  • A tanulást a gyermek spontán és folyamatos, az egész nap folyamán megvalósuló tevékenységének tekintjük, amelyhez sokszínű, változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységeket kínálunk fel számára.

  • Számolunk azzal, hogy a cselekvő szemléletes gondolkodású gyermek számára a tevékenységből merített tapasztalás a megismerés útja, ezért arra törekszünk, hogy biztosítsuk számára a cselekvő aktivitást.

  • Figyelembe vesszük, hogy a gyermek tanulását a játéka során megjelenő érzelmei, kíváncsisága, megismerési vágya, utánzási kedve, sikerélménye motiválja. Tanulásának útja az utánzás, a cselekvés, a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, az aktív érzelmi telítettségű tevékenykedés, a gyerekekkel, a felnőttekkel való együttműködés, a szabadjáték és az irányított játék (benne a drámajáték).

Óvodánk nagymértékben épít a családokkal való együttműködésre. A családlátogatáson, fogadóórákon, szülői értekezleteken kívül számos közös programban várjuk a szülők részvételét. Ilyenek pl. a táncházzal egybekötött szüreti mulatság, kirándulások, programokban gazdag „gyermekhét”, a versenyjátékokkal, szalonnasütéssel színesített Apák-napja.

A közös rendezvényeken kívül négy csoport egyéni arculatát mutatják az Anyák napi ünnepségek, a kézműves délutánok (tökfaragás, karácsonyi kézműves délután), a „Szülők a csoportban” program.

Kövess minket