Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Pedagógiai Program

Az egészséget olyan alapértéknek tekintjük, amely a mindennapi élet erőforrása, megalapozzuk az egészséges életmód szokásait, a környezettudatos magatartást, kialakítjuk a testi-lelki egészség megőrzése, óvása iránti igényt, megszerettetjük a mozgást, megvalósítjuk a mozgásra épülő készség és képességfejlesztést.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni képességeinek, készségeinek fejlesztését, a tehetséggondozást, és a hátránykompenzálást különböző módszerekkel végezzük, készség és képesség fajták szerint a projekt módszer, kooperatív tanulás, szenzomotoros fejlesztés, fejlesztő játékok alkalmazásával.

Programunk a szülőkkel kialakítandó új minőséget jelentő kapcsolatra, együttműködésre épül. Kiegyensúlyozott, megértő, derűsen határozott, kapcsolatokat kezdeményező magatartással, kulturált kommunikációval, problémaérzékenységgel, az együttműködés során megvalósítjuk a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.

Pedagógiai Programunk az inkluzív nevelés elveire épül. Pedagógiai módszereink: a prevenciós eljárások, az adaptív szemlélet (egyéni, differenciált bánásmód), a speciális gondozói tevékenység, a gyermeki személyiség fejlődésének nyomon követése, és az alkalmazott intervenciós gyakorlat összességét ölelik fel. Mindezek hatására a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba való átlépés belső, pszichikus feltételei.

Képviseljük a gyermek mindenekfelett álló érdekeit, jogainak érvényesítését, tiszteljük, megbecsüljük egyéniségét, egyediségét, bízunk fejlődésében, fejleszthetőségében, elfogadjuk a különbözőségeket, gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, a teljes személyiség fejlődéséről.

Tiszteletben tarjuk a fejlesztésben határt szabó gyermeki adottságokat. Az alkalmazott pedagógiai hatásokat a gyermek személyiségéhez igazítjuk, képességei alakulásában a szülői környezet hatékony bevonására törekszünk.

Nevelőmunkánkat a gyermekek óvodai tevékenységeire építjük, ezekhez keressük a fejlesztés tartalmi lehetőségeit, az iskolai beilleszkedést közvetetten segítjük különös tekintettel a játék, a mozgás, a változatos tevékenységek feltételeinek biztosítására. E tevékenységeken keresztül differenciált bánásmóddal, a tanulási készségek és képességek kompetenciák fejlesztésével, személyre szabott pozitív értékeléssel.

A gyermek tudásvágyának kielégítésére és a különböző szervezeti keretekben (önkéntes, kötelező) megvalósuló, játékba integrált, életkorának, egyéni fejlettségének megfelelő tanulási formákat biztosítunk (utánzásos, minta és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, spontán játékos tapasztalatszerzés, cselekvéses tanulás, gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, gyakorlati problémamegoldás).

Elősegítjük a szabad játék kiteljesedését, mert a gyermek benne fejlődik és fejleszthető, általa érvényesül legtipikusabban és legsokoldalúbban: a gyermeki kreativitás, önkifejezés, önmegvalósítás, önérvényesítés, a közösségi értékek belsővé válása, az együttműködés, a kommunikáció, és az egyéni különbözőségek természetes elfogadása.

Figyelembe vesszük a gyermek autonómiára való törekvését, melyhez ésszerű korlátokat tudatosan alkalmazunk.

A befogadó attitűd természetes magatartás az óvoda valamennyi dolgozója számára, modellértékű a gyermek-gyermek és gyermek-felnőtt társas kapcsolatokban.

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló társadalmi integrálását segítjük. Nagy figyelmet szentelünk az önazonosság megőrzésére, ápolására, erősítésére, átörökítésére.

Az óvodai élet teljes időszakában biztosítjuk a sajátos nevelési igényű, közösségben nevelhető gyermek, többségi gyermekekkel történő együttnevelkedésének, fejlődésének személyi és tárgyi feltételeit.

Ünnepeink, rendezvényeink, megemlékezéseink:

Óvodai:

 • Szüreti mulatság

 • Családok Napja

 • Egészség Napok

 • Föld Napja

 • Karácsony

 • Közös zenés torna

 • Nemzeti ünnepek (Március 15.

 • Október 23.)

 • Nemzeti Összetartozás Napja

 • Nagyok búcsúztatója

Csoporton belül:

 • Farsang

 • Húsvét

 • Mikulás

Egyéni:

 • Születésnap

Anyák napja

 

 

Kövess minket